Autor: Michal Smetana, 2023

Prvky marketingového plánu označují klíčové součásti nebo dalo by se říci stavební kameny, které tvoří komplexní a účinnou marketingovou strategii. Tyto prvky obvykle zahrnují situační analýzy, identifikaci a segmentaci cílového trhu, marketingové cíle, marketingové strategie, taktiky pro implementaci, rozpočet a metriky hodnocení. Tyto prvky společně tvoří strukturu pro vývoj a realizaci marketingového plánu, k dosažení konkrétních obchodních cílů.

Marketingové cíle společnosti

Vytvoření úspěšné marketingové strategie pro vaši společnost vyžaduje jasné a jednoznačné stanovení cílů, které jsou v souladu s aspiracemi vaší značky. Přijetím metodiky SMART, kde jsou vaše cíle přesně definované, kvantifikovatelné, realizovatelné, relevantní a vymezené termínem, se zvyšuje pravděpodobnost, že budou cíle splněny. Pravděpodobnost dosažení vašich cílů se výrazně zvyšuje prostřednictvím existence dobře formulovaného a proveditelného plánu.

Chcete-li sladit své marketingové cíle s podstatou své značky, zamyslete se nad následujícími klíčovými ukazateli:

Zvážíte-li tyto prvky, můžete si být jisti, že vaše marketingové cíle budou harmonicky integrovány s nadřazenými cíli vašeho podnikání.

Aktuální postavení na trhu

Tento aspekt se zabývá zkoumáním marketingové situace podniku a zahrnuje jeho současné postavení na trhu a způsob, jakým ho vnímá jeho cílová klientela. Odhaluje zásadní postřehy o silných stránkách, nedostatcích a možnostech zlepšení organizace, a tím jí umožní učinit racionální rozhodnutí týkající se jejího marketingového přístupu a vytvořit si pozici pro budoucí prosperitu.

Průzkum trhu

Tento aspekt se soustředí na komplexní hodnocení současných tržních tendencí, očekávání zákazníků, potenciál odvětví a výhledy na nevyhnutelnou expanzi. Průzkum proniká do samotné podstaty trhu a přináší jasnou představu o nejnovějších změnách a vyvíjejících se preferencí zákazníků. Organizace se díky těmto informacím může přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu, rozpoznat vyhlídky na rozvoj a formulovat rozhodnutí založená na datech, která jim zajistí místo na trhu a úspěch v dlouhodobém horizontu.

Přehled o cílovém trhu podniku

Zaměření marketingového úsilí na určitou skupinu nebo segment se označuje jako cílový marketing, který je klíčovým aspektem každého marketingového plánu. Důvodem je, že snahy, které postrádají zaměření na určené publikum, jsou často marné.

S ohledem na to je vhodné se zamyslet nad následujícím scénářem.

Abychom tomu lépe porozuměli: Vezměte si v úvahu osoby, které potřebují vaši službu nebo produkt, ale nevědí o jejich existenci. Kdo přesně jsou tito jednotlivci a jak s nimi můžete navázat rychlou a účinnou komunikaci?

Marketingové aktivity

Sestavení pečlivě propracovaného kalendáře marketingových aktivit, který zahrnuje konkrétní akce a stanovené termíny, které jsou zaměřené na dosažení stanovených cílů a zajištění úspěchu v časovém rámci. Tento uspořádaný seznam pomáhá udržovat odpovědnost a usnadňuje efektivní správu finančních prostředků a zároveň sleduje pokrok v dosahování marketingových cílů.

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs)

Promyšlená kombinace faktorů, které inspirují zákazníky k uskutečnění transakce. Jsou odborně navrženy tak, aby odpovídaly aspiracím společnosti a osobnosti její značky. Tento vzorec je založen na základních marketingových principech, označovaných jako 4P. Díky promyšlené integraci těchto prvků, mohou organizace vytvořit pro zákazníka příjemnou zkušenost, podpořit prodej a dosáhnout marketingových cílů.

Tato složka se zaměřuje na otázky:

Zabývá se také různými způsoby, jakými je možné začlenit tvorbu cen do komplexní marketingové strategie. Váš produktový marketing může těžit z cenového plánu, který je jak efektivní, tak konkurenceschopný. Při formulování realizovatelné, dlouhodobé marketingové strategie je nezbytné vzít v úvahu jak vaši současnou, tak i budoucí finanční situaci.

V tomto ohledu byste se měli zamyslet nad zásadními otázkami týkajících se cen:

V neposlední řadě se zaměřuje na nepostradatelné komunikační kanály, které umožňují dosáhnout potenciálního klienta nebo firmy. V této fázi byste měli uvažovat o distribučních kanálech, které vám umožní oslovit vaši cílovou skupinu.

Museli byste však provést analýzu všech existujících zdrojů a potenciálních komunikačních kanálů, na kterých vaše cílová skupina komunikuje. Je důležité mít na paměti, že kanál, který je úspěšný pro jednu organizaci, nemusí být úspěšný pro jinou. Například společnost A může využívat k prodeji pouze HubSpot, zatímco společnost B by mohla mít specializovaný prodejní tým pro Pinterest.

Konkurence

Zabývá takzvaným USP (unique selling proposition – jedinečný prodejní argument), který je důležitou součástí úspěšného marketingového plánu. Zahrnuje pečlivé zvážení současného postavení společnosti na trhu a vypracováním charakteristické hodnoty, která odlišuje produkt nebo službu od jiných produktů nebo služeb od konkurence.

K dosažení tohoto cíle je nezbytné vytvořit komplexní hodnocení konkurenčních společností a jejich strategií, aby bylo možné pochopit jejich silné a slabé stránky, a také oblasti, které je třeba zlepšit. Tato analýza vyžaduje smysl pro detail a nestrannost, aby bylo možné vypracovat taktiku a realizovatelné plány, které předčí konkurenci, pro zajištění dominantního postavení na trhu.

Proces formulace USP vyžaduje zkoumání následujících otázek:

Vytvořením jedinečného a přesvědčivého USP mohou organizace udržet náskok před konkurencí, získat nové zákazníky a dosáhnout svých marketingových cílů.

Marketingové strategie

Navrhováním inovativních strategií, které posunou vaše propagační a reklamní úsilí na vyšší úroveň, od využití nejnovějších technologií až po zkoumání netradičních marketingových kanálů, se snažíme, aby se co nejlépe využily všechny zdroje, které máme k dispozici. Naším cílem je vytvořit komplexní marketingový plán, který bude hnací silou naší značky a zajistí, aby se naše sdělení dostalo ke správným lidem ve správný čas.

Zaměřuje se také na definici jednotlivých kroků, stanovení cílů, delegování rolí a vypracování harmonogramu, který v konečném důsledku podporuje podnikání. Kromě toho pomáhá předvídat a plánovat možné překážky tím, že určuje, jaké jsou tyto překážky a vymýšlí metody, jak je překonat. Dobře promyšlený plán je neefektivní, pokud neobsahuje praktickou strategii.

Marketingový rozpočet

Marketingový rozpočet se soustředí na složitou konstrukci finančního plánu, který přinese marketingovému plánu marketingovou vizi. Zahrnuje alokaci zdrojů na celou řadu iniciativ zaměřených na posílení povědomí o značce, zapojení zákazníků a v konečném důsledku dosažení výsledků. Od reklamních kampaní, po působivé akce a měl by zajistit, aby každá koruna marketingového rozpočtu byla optimálně využita.

Zahrnuje klíčový úkol – vypracování informovaných finančních prognóz, včetně stanovení rozpočtu a výpočtu návratnosti investic. To vyžaduje komplexní pochopení nákladové stránky marketingového plánu a vyžaduje pečlivé zvážení faktorů, jako jsou náklady na realizaci, výrobu, cashflow, předpokládaný prodej a cílová zisková marže na základě očekávaného prodeje. Cílem je sestavit rozpočet, který bude fungovat a umožní společnosti dosáhnout jejích marketingových cílů a zároveň maximalizovat její návratnost investicí.

Mechanismus monitorování výkonnosti

Abyste zajistili optimalizaci svých marketingových aktivit, je nutné velmi často vyhodnocovat jejich účinnost. To vyžaduje komplexní strategii, která zohledňuje historický, současný a budoucí vývoj společnosti, odvětví obchodního prostředí a posoudit, zda vaše marketingové metody přinášejí požadované výsledky, nebo zda je třeba revidovat. Tímto způsobem si můžete udržet náskok a udržet si dominantní postavení na trhu.

Dodržování pravidla 80/20 je klíčovým aspektem marketingového plánu. Tzn. že pokud se zaměříte na 20 % produktů a služeb, které se podílejí na 80 % vašeho objemu, a na 20 % zákazníků, kteří tvoří 80 % vašich příjmů, můžete maximalizovat svůj dopad a dosáhnout optimálních výsledků. Stanovením priorit na základě tohoto pravidla můžete efektivně rozdělit svůj marketingový rozpočet a dosáhnout maximálního účinku.